Szakképzési munkaszerződés megkötésének szabályai!

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (továbbiakban: új Szkt.) a korábbi évek gyakorlatát követve, változatlanul előírja a duális képzőhelyként működő képzőközpontok, illetve gazdálkodó szervezetek közhiteles nyilvántartásba történő vezetését (új Szkt. 82.§). A nyilvántartásba vételre az a területi gazdasági kamara illetékes, amelynek területén a duális képzőhely szakirányú oktatási célt szolgáló székhelye vagy telephelye van. Ennek értelmében, azoknál a képzőhelyeknél, illetve gazdálkodó szervezeteknél, amelyek szakképzési munkaszerződéssel (2020. május 31-ét követően létesített tanulói jogviszony esetén) a jövőben tanulót kívánnak foglalkoztatni, az illetékes területi gazdasági kamara hatósági eljárás keretében, a szakképző iskolák közreműködésével előzetesen vizsgálja a gyakorlati képzés jelenleg hatályos jogszabályokban rögzített feltételeinek meglétét, felveszi a duális képzőhelyek közhiteles hatósági nyilvántartásába.

82.§ [A duális képzőhelyek nyilvántartása]

(1) *  Duális képzőhelyként az a képzőközpont vagy – a szakképző intézmény kivételével – más olyan gazdálkodó szervezet (ideértve a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti mezőgazdasági őstermelőt is) vehető nyilvántartásba,

a) amelynél a szakirányú oktatás megszervezésének és folytatásának feltételei biztosítottak,

b) amely a Kormány rendeletében meghatározott végzettséggel és szakképesítéssel vagy szakképzettséggel és gyakorlattal rendelkező személyt foglalkoztat,

c) amelynél az általa vállalt szakma ágazatához kapcsolódó tevékenységet végeznek, és amely az ahhoz szükséges eszközzel és felszereléssel rendelkezik és

d) amely a 19. § (3) bekezdése szerinti minőségirányítási rendszert működtet vagy legalább a gazdasági kamara által kidolgozott szempontrendszerben meghatározott minőségi követelményeknek megfelel.

(2) A duális képzőhelyek nyilvántartását a gazdasági kamara vezeti. A nyilvántartásba vételre az a területi gazdasági kamara illetékes, amelynek területén a duális képzőhely szakirányú oktatási célt szolgáló székhelye vagy telephelye van.

(3) A duális képzőhelyek nyilvántartása tartalmazza

a) a duális képzőhely adatait, képviselőjének és a szakirányú oktatásért felelős személynek a nevét,

b) azokat a szakmákat, amelyekre a duális képzőhely a felkészítést nyújtja,

c) a gazdasági kamara adatait, képviselőjének és a nyilvántartásba-vételi eljárásba bevont szakértő nevét, és

d) a Kormány rendeletében meghatározott, személyes adatnak nem minősülő adatokat.

(4) A duális képzőhelyek nyilvántartása közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

(5) A nyilvántartásba-vételi eljárás ingyenes.

Az Szkt. 82. § (3) bekezdés b) pontja egyértelműen leírja, hogy a duális képzőhelyek nyilvántartása kifejezetten azokat a szakmákat tartalmazza, amelyekre a duális képzőhely a felkészítést nyújtja. Ebből következik, hogy szakképzési munkaszerződést is kizárólag ezekben a szakmákban köthet a duális képzőhely.

Továbbá a 12/2020 (II.7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról az alábbiak szerint rendelkezik:

244. § (1) A duális képzőhelyek nyilvántartása az Szkt.-ben meghatározottak mellett tartalmazza

a) a duális képzőhely megnevezését, szakirányú oktatási célt szolgáló székhelyének vagy telephelyének címét, adószámát, statisztikai számjelét, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, valamint azt, hogy képzőközpontként működik-e,

b) azon szakmák megnevezését és azonosító számát, amelyekre a duális képzőhely a felkészítést nyújtja,

c) a nyilvántartásba vétel időpontját,

d) a duális képzőhely nyilvántartásba vételére területileg illetékes területi gazdasági kamara nevét és székhelyének címét,

e) a duális képzőhely által szakirányú oktatásra egy időben fogadható tanulók, illetve képzésben részt vevő személyek maximális létszámát szakmánkénti csoportosításban,

f)a duális képzőhelyek nyilvántartásában szereplő adatokban történt változással érintett adatokat, a változás időpontját és hatályát.

(2) *  A duális képzőhelyek nyilvántartása nyilvános, azt a duális képzőhely nyilvántartásba vételére területileg illetékes gazdasági kamara a saját honlapján közzéteszi. A közzétett adatokat a duális képzőhely nyilvántartásba vételére területileg illetékes gazdasági kamara döntését követő nyolc napon belül frissíteni kell.

245. § (1)A nyilvántartásba vétel iránti kérelmet a duális képzőhely nyilvántartásba vételére területileg illetékes gazdasági kamarához kell benyújtani. A duális képzőhely nyilvántartásba vételére területileg illetékes gazdasági kamara a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet a szakmai szervezet vagy szakmai kamara véleményének kikérésével bírálja el, ha a szakma nem tartozik egyik gazdasági kamara hatáskörébe sem.

(2) *  A duális képzőhelyek nyilvántartásába az vehető fel, aki rendelkezik a szakirányú oktatás folytatásához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel.

(3) *  A duális képzőhelyek nyilvántartásában szereplő adatokban bekövetkezett változást a duális képzőhely köteles a változás bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül a duális képzőhely nyilvántartásba vételére területileg illetékes gazdasági kamarának bejelenteni.

(4) *  A duális képzőhely megszűnése esetén a duális képzőhely nyilvántartásba vételére területileg illetékes gazdasági kamara a duális képzőhelyet törli a duális képzőhelyek nyilvántartásából.

Az Szkt. 244. § (1) bekezdés b) pontja egyértelműen leírja, hogy szakképzési munkaszerződést kizárólag a nyilvántartásba vételkor rögzített maximális létszámban, szakmánkénti csoportosításban köthető.

Adókedvezmény elszámolhatósága:

A Szocho tv. 17/A. §-a alapján a nyilvántartásba vételi eljárás során duális képzőhellyé nyilvánított gazdálkodó szervezetek a szakirányú oktatásban, illetve a felsőoktatási duális képzésben és gyakorlatigényes alapképzésben való részvétel esetén a szociális hozzájárulási adóból adókedvezményt érvényesíthetnek.

További fontos szabály, hogy a nyilvántartásba való felvételnek meg kell előznie a szakképzési munkaszerződés megkötését, leghamarabb egyidejűleg kerülhet sor a nyilvántartásba vételre és a szerződések megkötésére (Duális képzéssel a munka világában 2024 – MKIK).

Duális képzéssel, duális képzőhellyé válással kapcsolatban további információ honlapunkon is elérhető, ahonnan letölthető a nyilvántartásba vételi kérelem is.

Kapcsolódó dokumentum:

Szakképzési munkaszerződés megkötésének szabályai