SZÁRMAZÁSI BIZONYÍTVÁNY

TÁJÉKOZTATÓ

 a származási bizonyítványok kiállításához

Felhasználás

Az általános származási bizonyítványok:

  • harmadik országban történő vámkezeléshez (legnagyobb kedvezmény elve alapján),
  • nem tarifális intézkedések (antidömping intézkedések, védőintézkedések, mennyiségi korlátozások, külkereskedelmi statisztikák) céljából,
  • különböző pályázatok és exporthitel finanszírozás, exporthitel biztosítás céljára
  • használhatók fel.

Kibocsátási jogosultság

Magyarországon, export forgalomban, az általános származási bizonyítványok kibocsátását a gazdasági kamarák végzik:

  • a közös agrárpolitika (KAP) hatálya alá tartozó termékek esetében az agrárgazdasági kamarák,
  • minden egyéb (nem a KAP hatálya alá tartozó) termék vonatkozásában a kereskedelmi és iparkamarák állítanak ki származási bizonyítványt.

Származási szabályok

Az általános származási bizonyítványok az áruk nem preferenciális származását igazolják.

Az áru származási helyének meghatározásakor alapvetően az alábbi szabályok alkalmazandók:

1. Teljes egészében előállított termékek: azon árukat, melyeket egyetlen egy országban állítottak elő, termeltek, úgy kell tekinteni, hogy teljes egészében abból az országból származnak. Ide tartoznak az ebben az országban betakarított növények, az itt született és nevelt élő állatok, ezen állatokból származó termékek, vadászatból, halászatból származó termékek stb.

2. Lényeges megmunkálás elve: azok az áruk, amelyeknek előállításában egynél több ország vett részt, úgy tekintendők, hogy abból az országból származnak, ahol az utolsó, lényeges, gazdaságilag indokolt megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül, az ehhez felszerelt vállalkozás telephelyén, ha ott új termék előállítása vagy a gyártás fontos szakasza történt.

3. Minimális műveletek: vannak olyan megmunkálások, feldolgozások, amelyek önmagukban vagy egymással kombinálva nem, vagy csak kis mértékben járulnak hozzá az áru tulajdonságaihoz. Ezek a műveletek nem tekinthetők lényeges megmunkálásnak. Ilyenek például az egyszerű csomagolás, átcsomagolás, válogatás, osztályozás, készletek kialakítása, mosás, címkézés, az adott termék összetevőinek összerakása, stb.

4. Speciális esetek: pótalkatrészek, csomagolóanyagok, több részletben szállított áruk

Amennyiben a származás meghatározása a fenti szabályok figyelembevételével nem lehetséges, a legnagyobb hányad elvét kell alkalmazni: az áru abból az országból származik, amelyből az anyagok érték szerint meghatározott legnagyobb hányada származik.

Az európai uniós, köztük a magyarországi kereskedelmi és iparkamarák, egységesen, az Európai Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetsége (Eurochambres) által kidolgozott Útmutatóban szereplő, fenti származási szabályokat alkalmazzák. Az Útmutató a Kiotói Egyezmény és az Uniós Vámkódex szabályain alapul.

A rendeltetési ország hatóságai jogosultak az áru származását a rendeltetési országban érvényes szabályok alapján ellenőrizni.

Kibocsátás

A származási bizonyítvány szükségességét a rendeltetési ország határozza meg.

Az európai uniós, köztük a magyarországi kereskedelmi és iparkamarák, egységesen, az Európai Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetsége (Eurochambres) által kidolgozott Útmutató szerint végzik a bizonyítványok kibocsátását. Az Útmutató igazolási szabályai a Kiotói Egyezményen és az európai kamarák bevált gyakorlatán alapulnak.

A származási bizonyítvány formanyomtatvány értékesítését és a kérelmező által kitöltött bizonyítvány hitelesítését a területi kereskedelmi és iparkamarák végzik.

A származási bizonyítvány hitelesítéséhez benyújtandó dokumentumok:

  • export számla
  • kérelem és nyilatkozat a származási bizonyítvány kibocsátásáról
  • aláírási címpéldány, meghatalmazás
  • a származást alátámasztó dokumentum (gyártói nyilatkozat, beszállítói nyilatkozat, másik hiteles származási bizonyítvány, egyéb a származást megerősítő dokumentum, stb.)

A származást alátámasztó dokumentum nélkül a származási bizonyítvány nem bocsátható ki.

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. A származási bizonyítvány kibocsátásával kapcsolatos további kérdések esetén (pl. kitöltés, díjak) a területi kamarák okmányhitelesítési munkatársai készséggel állnak az Ön rendelkezésére a területi kamarai elérhetőségeken.

Vonatkozó jogszabályok:

1999. évi CXXI. törvény a gazdasági kamarákról 10. §., 952/2013/EU rendelet (Uniós Vámkódex) 59-61. cikk, 2446/2015/EU rendelet 31-36. cikk, 2016. évi XIII. törvény az uniós vámjog végrehajtásáról 124. §., …/2016 NGM rendelet az uniós vámjog végrehajtásának részletes szabályairól 13. §., 85/1998. (V. 6.) kormányrendelet, a 435/2012. (XII. 29.) kormányrendelet, 312/2001. (XII. 28.) kormányrendelet, Eurochambres útmutató az EU-ból történő export esetén alkalmazandó nem preferenciális származási és igazolási szabályokhoz (2016), 1982. évi 11. törvényerejű rendelet a vámeljárások egyszerűsítéséről és összehangolásáról (Kiotói Egyezmény), felülvizsgált Kiotói Egyezmény

OKMÁNYHITELESÍTÉSI DÍJTÉTELEK           

 

Okmányok megnevezése

Nettó díj

nem önkéntes tagok részére

Nettó díj

önkéntes tagok

részére

Származási bizonyítvány (1 Copy-val) / db

16.000,- Ft

8.000,- Ft

További származási bizonyítvány másolat (Copy példány) hitelesítése, csak papír hitelesítéseknél / db

6.000,- Ft

3.000,- Ft

Kereskedelmi számla, egyéb kereskedelmi okmány hitelesítése / db (számla esetén, papír hitelesítésnél, a fogadó országban előírt mennyiség)

16.000,- Ft

8.000,- Ft

A fogadó ország kereskedelmi előírásain felüli minden további példány hitelesítése, csak papír hitelesítéseknél / db

6.000,- Ft

3.000,- Ft

A fenti díjakra 27% Áfa-t kell felszámítani.

A fenti díjak, a megjegyzések figyelembevételével, a papír és az elektronikus hitelesítésre is érvényesek.

A hitelesítés minden esetben időpont-egyeztetés alapján történik a 74/411-661-es telefonszámon!


Nyomtatványok:

Gyártói_nyilatkozat

Beszállítói_nyilatkozat

Származási_bizonyítvány_iránti_kérelem

Meghatalmazás_-_származási

Kitöltési_útmutató_a_származási_bizonyítványhoz


Program:

SZÁRMAZÁSI BIZONYÍTVÁNY KITÖLTŐ PROGAM!