A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működését érintő egyes kormányrendeletek módosítása

A Magyar Közlöny 2024. évi 64. számában megjelent a Kormány 124/2024. (VI. 14.) Korm. rendelete a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működését érintő egyes kormányrendeletek módosításáról.

A kormányrendelet az alábbi változásokat tartalmazza:

1. A 301/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet kiegészül a 6/A. §-sal:

  1. „6/A.  § Az 1.  melléklet hatálya alá nem tartozó italtartó pohár – beleértve annak tetejét és fedelét is – 2026. június 30. napjáig a 2024. július 1. napját megelőzően hatályos rendelkezések alapján forgalomba hozható.”

2. A 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet 16. § (4) bekezdése kiegészítésre kerül. A bekezdés kimondja, hogy nem minősül forgalomba hozatalnak:

  1. „ad) vámjogi szabadforgalomba kerülését megelőző átruházása,
  2. ae) az általános forgalmi adóról szóló törvényben meghatározott feltételek alapján általános forgalmi adófizetési kötelezettséggel nem járó apport, jogutódlással történő megszűnés vagy üzletág-átruházás keretében történő átadása vagy
  3. af) jogutód nélküli megszűnés keretében történő átadása,”

3. A 450/2023. (X. 4.) Korm. rendelet 6. § (6) bekezdése szerint az alábbi kötelezően visszaváltási díjas termékre az e rendelet vonatkozó szabályai nem alkalmazandók:

  1. „(6) Azon kötelezően visszaváltási díjas termék esetében, amelynél
   a) az üres vagy kiürült palack regisztrációs célú beszerzése nem vezetett eredményre,
   b) a beszerzés körülményeire figyelemmel a palack a benne lévő italterméktől az állag sérelme nélkül nem választható el, és
   c) a végső fogyasztói csomagolással ellátott italtermék számvitelről szóló törvény szerinti bekerülési értéke eléri vagy meghaladja az e rendelet szerinti kötelezően visszaváltási díjas, nem újrahasználható termék után fizetendő visszaváltási díj ötszázszorosát,
  2. a § a következő (7) bekezdéssel egészül ki: A (6) bekezdésben foglalt feltételek fennállásáról a gyártó a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet 27.  §-a szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítésével egyidejűleg nyilatkozik. 

4. A 450/2023. (X. 4.) Korm. rendelet 41. §-a az alábbiakkal egészül ki:

  1. „(2a) A (2) bekezdés szerinti forgalomba hozatalnak minősül a  (2) bekezdés szerinti termék jövedéki adóról szóló törvény szerinti szabadforgalomba bocsátása – ide nem értve a szabálytalanság esetét –, az Európai Unió másik tagállamában szabadforgalomba bocsátott, kereskedelmi céllal belföldre feladott termék átvétele, valamint a kisüzemi bortermelő esetében a termék borászati üzemből történő kiszállítása is.
  2. (2b) 2024. január 1-jét követően a piacra újonnan bevezetett azon termékek esetében, amelyeket a (2) bekezdésre figyelemmel hoztak forgalomba, az 1. melléklet 1. pont 1.1. alpontját akként kell alkalmazni, hogy a kötelezően visszaváltási díjasként forgalomba hozott termék GTIN száma és vonalkódja nem lehet egyező a (2) bekezdés szerint forgalomba hozott termékével.

5. A 450/2023. (X. 4.) Korm. rendelet 41/A. §-ában szereplő, a forgalomba hozatali azonosítóval rendelkező borászati termékek csomagolás forgalomba hozatalára és forgalmazására vonatkozó határidők a 2024. június 30-ra módosultak.