Vizsgafelügyelői pályázat – 2023

Felhívás

a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által nyilvántartott

ORSZÁGOS VIZSGAFELÜGYELŐI NÉVJEGYZÉKBE

történő jelentkezésre

 

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szkr.) 272. § (1) és (3) bekezdése értelmében a szakmai vizsga vizsgabizottsága három tagból áll, amelynek ellenőrzési feladatokat ellátó tagja felel a szakmai vizsga szabályszerűségéért. A vizsgabizottság ellenőrzési feladatokat ellátó tagját (azaz a vizsgafelügyelőt) a szakmai vizsga helyszíne szerint területileg illetékes gazdasági kamara delegálja.

A területileg illetékes gazdasági kamara a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (a továbbiakban: MKIK) általa kialakított és gondozott vizsgafelügyelői névjegyzékről delegálja a vizsgafelügyelőt az akkreditált vizsgaközpontok által szervezett alábbi szakmai vizsgákra:

 • az Szkr.-ben kiadott Szakmajegyzékben szereplő szakmák szakmai vizsgái,
 • a Szakmajegyzékben szereplő szakmák részszakmáinak szakmai vizsgái,
 • kifutó rendszerben az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések iskolai rendszerű képzéseinek szakmai vizsgái,

A vizsgafelügyelői névjegyzékbe jelen pályázati felhívás alapján lehet jelentkezni.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az innovációs és technológiai miniszter hatáskörébe tartozó 1. számú mellékletben található szakmák (szakmairányok), részszakmák tekintetében alakítja ki a vizsgafelügyelői névjegyzéket.

A pályázaton történő részvétel feltételei

A pályázaton az a személy vehet részt, aki

 • az Szkr. 134. § (2) bekezdésében előírt, a megpályázott szakmáknak, szakmairányoknak megfelelő felsőfokú szakirányú szakmai végzetességgel rendelkezik, azaz:
  1. a) technikumban megszerezhető szakma szakmai vizsgája esetén szakmai tanárképzésben szerzett mesterfokozattal vagy felsőfokú végzettséggel és az ágazatnak megfelelő szakképzettség, vagy
  2. b) szakképző iskolában megszerezhető szakma szakmai vizsgája esetén az ágazatnak megfelelő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel vagy felsőfokú végzettséggel és az ágazatnak megfelelő szakképesítéssel kell rendelkezni,
 • tíz év szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkezik,
 • büntetlen előéletű és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

 A pályázat benyújtása

A pályázónak a felhívás mellékleteként megjelentetett pályázati adatlapot, illetve a pályázati adatlaphoz tartozó kötelező mellékleteket papír alapon kell benyújtani.

A pályázati adatlap és a kötelező mellékletei:

 • szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • kamarai vagy érdekképviseleti tagság igazolása, (amennyiben van)
 • vizsgaelnöki / vizsgafelügyelői / szintvizsga névjegyzékben való szereplés igazolása (megbízólevél, igazolvány másolata)
 • legalább egy gazdasági kamarai tagtól vagy gazdasági érdek-képviseleti szervezeti tagtól származó szakmai ajánlás (2 db ajánlás) szakmai gyakorlat igazolása, alapdokumentummal alátámasztott hivatalos munkáltatói igazolás vagy cégkivonat, amely dokumentum nem lehet 30 napnál régebbi dátummal ellátva pályázó nyilatkozata arról, hogy büntetlen előéletű,a pályázó 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványa.

Amennyiben a pályázó rendelkezik

 • pedagógiai végzettséggel, és/vagy
 • szakmai vizsgáztatásban vizsgaelnöki gyakorlattal, és/vagy
 • közoktatási és szakmai szakértői referenciákkal, és/vagy
 • szakgimnáziumban, szakképző iskolában szerzett oktatási tapasztalattal,

kérjük, hogy a fentieket igazoló dokumentumokat szintén csatolja pályázatához.

A pályázat benyújtásának határideje: 

A pályázatok benyújtása folyamatos. A benyújtott pályázatok elbírálása évente két alkalommal történik.

A bírálat eredményéről a jelentkezők írásban kapnak értesítést.

 A pályázat benyújtásának módja

A pályázatokat postai úton kérjük megküldeni a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara címére: 7100 Szekszárd, Arany János u. 23-25.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a nyilvántartásba került vizsgafelügyelőknek három évenként részt kell vennie a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által a vizsgafelügyelők részére szervezett ismeretmegújító továbbképzéseken, tréningeken és az ott megszerzett tudásukról számot is kell adni. Az első továbbképzést a névjegyzékre kerülést követő egy éven belül kell teljesíteni.

 

A borítékon kérjük feltüntetni: „Vizsgafelügyelői névjegyzék

 

A pályázattal kapcsolatban további információt nyújt:

Zsidiné Bagosy Tünde

Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Mobil: 0630/355-4339

E-mail: tundi@tmkik.hu

területileg illetékes gazdasági kamara (vizsgadelegáló referense)

 

Dokumentáció:

Felhivás-vizsgafelüegyelő-2023

GDPR_adatvédelmi tájékoztató_vizsgafelügyelői pályázathoz_2023

Vizsgafelüegyelő-pályázati-adatlap-2023

Vizsgafelügyelői_pályázatokhoz_szakmajegyzék