Mikrovállalkozásnak minősülő hentesüzletek támogatása

A pályázat célja:

A pályázat kiemelt célja egyszeri, vissza nem térítendő támogatás nyújtása a mikrovállalkozásként működő hentesüzletek megnövekedett költségeinek részbeni finanszírozására.

Támogatás az alábbi költségekre igényelhető:

A támogatás olyan működési költségek fedezetére használható a következők szerint, amelyek kifejezetten a jelen pályázati felhívás szerinti támogatott időszakon belül keletkeztek:

 1. a) Közműdíjak (víz, gáz, villany, távfűtés, csatornadíj, telefondíj internet nélkül);
 2. b) Helyiségbérlet díja;
 3. c) Munkabér és járulékai.

A pályázat keretében a meghatározott tevékenységeken túlmenően más költségek finanszírozása nem támogatható.

A támogatás elszámolásakor kizárólag a pályázó nevére és székhelyére, vagy nevére és a hentesüzlet címére kiállított számla fogadható el.

A támogatás a 2023. január 1-től 2023. december 31-ig felmerülő költségekre használható fel.

Pályázók köre:

Pályázatot azon egyéni vállalkozók, valamint gazdasági társaságok nyújthatnak be, amelyek az alábbi feltételeknek eleget tesznek:

 1. a) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (3) bekezdése alapján igazoltan mikrovállalkozásnak minősülnek (összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg);
 2. b) 2023. január 1. előtt jogerősen Magyarországon nyilvántartásba vették, illetve bejegyeztek;
 3. c) tevékenységüket Magyarországon végzik;
 4. d) az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását igazoló érvényes dokumentumban vagy a létesítő okiratukban a TEÁOR 4722 számú – „Hús- és hentesáru kiskereskedelme” tevékenység szerepel;
 5. e) a 2022. évben ténylegesen a TEÁOR 4722 számú – „Hús- és hentesáru kiskereskedelme” tevékenységet végeztek, és vállalják, hogy legalább 2023. december 31-ig ilyen tevékenységet folytatnak;
 6. f) nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozása – ide nem értve az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókat –, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban együtt: köztartozás);
 7. g) nem áll felszámolási, végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás alatt.

Elnyerhető támogatás összege:

Az egy pályázattal elnyerhető, vissza nem térítendő támogatás összege – a forrás erejéig – 3.000.000 forintig, abban az esetben, ha húsból és/vagy húskészítményből helyben történő fogyasztásra vendéglátó-ipari termék készül, 3.500.000 forintig terjedhet.

A pályázat benyújtása:

A pályázatok elektronikus felületen történő szerkesztésére, kitöltésére és a pályázat benyújtására, véglegesítésére legkésőbb 2023. február 20-án 08 óra 00 perctől 30 naptári napig, de legkésőbb 2023. március 20-án 23 óra 59 percig van lehetőség.

A véglegesítést követően a pályázónak az adatlapot ki kell nyomtatnia, cégszerű aláírással el kell látnia, majd az aláírt példányt a kötelező mellékletekkel, vagy a bizonyító iratokkal együtt a pályázati adatlap véglegesítését követő 4 naptári napon belül a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft., 1223 Budapest, Park u. 2. címre egy zárt borítékban, igazolható módon, tértivevényes ajánlott küldeményként kell elküldenie. A borítékon a következőket kell feltüntetni: „Hentestámogatás 2023”.

A pályázónak a pályázati dokumentáció lapjait sorba rendezve, és külön kell hagynia, nem kell azokat sem összetűznie, sem összefűznie (tűzőgép kapcsok, gemkapcsok, műanyag tasakok genotherm mellőzendőek), valamint tartalmaznia kell folyamatos oldalszámozást.

A pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok az elektronikus kitöltési felületen megtalálhatók, a pályázati adatlap véglegesítése után nyomtathatók és aláírhatók.

Pályázat benyújtásához szükséges mellékletek:

 1. a) cégkivonat, illetve tevékenység folytatását igazoló érvényes dokumentum, amellyel a pályázó igazolja, hogy a tevékenységi köre a TEÁOR 4722 számú – „Hús-, húsáru kiskereskedelme” – szakágazat végzéséről szól;
 2. b) igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adatbázisban szerepel vagy 15 napnál nem régebbi nemleges („nullás”) adóigazolás, amelyet a köztartozásmentes adózóról adatbázisban történő szereplés helyett állítottak ki;
 3. c) nyilatkozat arról, hogy a pályázó húsból és/vagy húskészítményből helyben történő fogyasztásra vendéglátó-ipari terméket készít;
 4. d) nyilatkozat az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon a pályázati felhívás melléklete szerint – a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két üzleti évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról és összegéről;
 5. e) társas vállalkozás esetén a pályázó képviseletére jogosult személy vagy személyek ügyvéd, kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett, vagy közjegyző által hitelesített aláírás-mintáját, vagy az aláírás-minta hitelesített másolatát; egyéni vállalkozás esetében két tanú által hitelesített, teljes bizonyító erejű dokumentum a pályázó aláírás-mintájára vonatkozóan.

Részletes információ és pályázati felület:

https://hentestamogatas.hoi.hu

Pályázati felhívás:

Hentesüzletek – pályázati felhívás