Globális minimumadó

2024. januárjában hatályba lépett a globális minimumadót szabályozó (GloBe) magyar jogszabály – 2023. évi LXXXIV. törvény a globális minimum-adószintet biztosító kiegészítő adókról és ezzel összefüggésben egyes adótörvények módosításáról – és ezzel az EU többi államához hasonlóan Magyarországon is megjelent az új adóteher.

A GloBE egy komplett, új adórendszert jelent, új adóalapmegállapítási módszerekkel, adókalkulációkkal és mentesítési lehetőségekkel. A szabályozást leíró nemzetközi és hazai joganyag megismerése, az új adónem nemzetközi és hazai bevezetése, a szabályozás magyar sajátosságai nagy kihívást jelentenek az érintett gazdasági szereplőknek. Az új adó alanyai a multinacionális vállalatcsoportok és az Európai Unió tagállamaiban működő nagyméretű belföldi vállalatcsoportok tagjai, amennyiben – főszabály szerint – a csoport konszolidált bevétele az adott adóévet megelőző négy adóév közül legalább két adóévben eléri vagy meghaladja a 750 millió eurót.

A globális minimumadó bevezetésével nem csak új fogalmak jelennek meg a magyar adózásban, hanem a vállalatoknak változatos adóalapképzési és adókalkulációs szabályokat is alkalmazniuk kell.

Az új fogalmak közül a tényleges adómérték (Effective Tax Rate – ETR) fogalmát szükséges elsősorban megismerni. Lényege, hogy az érintett vállalatcsoportok tényleges adómértékét minden adóévre és minden államra vonatkozóan meg kell állapítani. A meghatározott ETR alapján állapítható meg, hogy az adott államban működő csoport alacsony adóterhelésűnek minősül-e és kell-e kiegészítő adót fizetnie. Az ETR az adott államban illetőséggel rendelkező csoporttagok úgynevezett lefedett adójának mértékéből és a csoporttagok elismert nettó nyereségéből állapítható meg.

Főszabály szerint lefedett adóknak a vállalkozási jövedelmet vagy nyereséget terhelő adók számítanak. A magyar szabályozás ilyennek ismeri el a társasági adót, az iparűzési adót, az innovációs járulékot és az energiaellátók jövedelemadóját is.

A GloBE szabályok az adó beszedésére az alábbi három módszert tartalmazzák:

  • a jövedelem-hozzászámítási szabályt (IIR): Az IIR alapján a Magyarországon illetőséggel rendelkező végső anyavállalatnak minősülő csoporttagnak kell saját maga, valamint az összes alacsony adóterhelésű belföldi és külföldi csoporttagjára vonatkozóan megállapítani és megfizetni a kiegészítő adót (a részarányok figyelembevételével).
  • az aluladóztatott kifizetések szabályát (UTPR): Az aluladóztatott kifizetések szabálya az IIR szabály kiegészítése abban az esetben, ha a végső anyavállalat egy olyan Európai Unió tagállamán kívüli államban rendelkezik illetőséggel, amely nem alkalmazza a fenti IIR szabályt, vagy az kizárt szervezetnek minősül a GloBE szabályok szempontjából. Az aluladóztatott kifizetésekre vonatkozó szabály csak késleltetve, 2024. december 31-ét követően válik alkalmazandóvá.
  • az elismert belföldi kiegészítő adó (QDMTT) szabályt: A törvény alapján Magyarország bevezeti a QDMTT szabályokat, azaz helyi szinten szedi be a kiegészítő adót. A QDMTT minden alacsony adóterhelésű (15% effektív adókulcsot el nem érő) csoporttagra kiterjed. A IIR adót csökkenti az anyavállalatra vagy a csoporttagra megállapított belföldi kiegészítő adó (legfeljebb nulláig). Amennyiben a QDMTT megkapja a mentességi (safe harbour) minősítést, az IIR adót automatikusan nullának kell vélelmezni. A QDMTT szabályozás az alkalmazandó számviteli sztenderdet is meghatározza. Ha a vállalatcsoport minden belföldi csoporttagja olyan helyi pénzügyi számviteli standard szerint vezeti a könyvviteli nyilvántartásait, amely alapján
  • a társasági adókötelezettségét is meghatározza, vagy
  • a könyvviteli nyilvántartásokat független könyvvizsgáló ellenőrizte (társasági adókötelezettség hiányában),

akkor a belföldi kiegészítő adót is a helyi pénzügyi számviteli standard szerint szükséges meghatároznia (azaz IFRS vagy magyar számviteli standard alapján).

Az adókötelezettségek (bejelentési, adatszolgáltatási és bevallási kötelezettség) teljesítésére továbbá külön eljárási szabályok is vonatkoznak. Elsősorban a belföldi csoporttagnak bejelentést kell tennie a NAV felé az adóalanyiság létrejöttéről. A kiegészítő adókötelezettséget is tartalmazó bevallást az adóév utolsó napjától számított 15 hónapon belül kell majd benyújtani. A globális minimumadó bevezetésére tekintettel ez a határidő az átmeneti év (2024) esetében 18 hónapra hosszabbodik. A globális minimumadó hazai szabályait rögzítő 2023. évi LXXXIV. törvényhez ez év közepéig további kiegészítő jogszabály megjelenése is várható.