A földgázfelhasználók korlátozási kategóriáinak változása

A kormány 2023.08.24.-én kiadott 399/2023. (VIII. 24.) rendeletében jelentősen átdolgozza a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló szabályrendszerét, vagy ahogy a felhasználók többsége már találkozhatott vele, a korlátozási besorolásokat és szabályrendszert.

A rendelet ugyan már hatályba is lépett, az új rendszer alkalmazásának kezdete 2024.01.01. Az új rendszer kiépítése időbe telik, így a kereskedőknek (vagy saját jogon eljáró felhasználóknak) 2023.11.15.-ig kell majd leadniuk a felhasználási helyekre vonatkozó új besorolási kategóriákat.

A korlátozási adatok gyűjtéséért és feldolgozásáért továbbra is a rendszerüzemeltetők (elosztók) felelnek, az adatok helyességéért pedig maga a felhasználó. A kereskedő felel a felhasználó friss és naprakész adatainak továbbításáért a rendszerüzemeltetők felé. A kereskedőnek ezen felül adatszolgáltatási kötelezettsége keletkezik az Energetikai Hivatal (Hivatal) felé is. Végül az összes besorolási és valós felhasználási adat a szállítási rendszerüzemeltetőhöz (FGSZ Zrt.) fut be, aki összegzi ezeket és válsághelyzet esetén a Válsághelyzeti Bizottság számára adatot biztosít a szükséges intézkedések meghozatalához.

Új korlátozási kategóriák

A kategóriákat gyakorlatilag teljesen átdolgozták az új rendszerben, mostantól az eddig 8+1 kategória helyett összesen három kategóriába kell besorolni a felhasználási helyeket az alábbiak szerint:

I. korlátozási kategória: 50MW teljesíménynél nagyobb erőművek: „a villamos energiáról szóló törvény alapján villamos energia termelői működési engedéllyel rendelkező, az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőművek energiahordozó-készletének legkisebb mértékéről és a készletezés rendjéről szóló miniszteri rendelet rendelkezései szerint energiaforráskészlet fenntartására kötelezett felhasználási helyek földgázteljesítménye;”

II. korlátozási kategória: legalább 10 m3/órás távmért felhasználási helyek: „a 10 m3/óra és az a feletti névleges teljesítményű fogyasztásmérővel, az órai adatok jeltovábbításához szükséges telemechanikai rendszerrel rendelkező felhasználók és felhasználási helyek földgázteljesítménye;”

III. korlátozási kategória: 10 m3/óra alatti vagy nem távmért felhasználási helyek: „a 10 m3/óra alatti fogyasztásmérővel rendelkező felhasználók és az órai adatok jeltovábbításához szükséges telemechanikai rendszerrel nem rendelkező felhasználók, felhasználási helyek utolsó allokált felhasználása.”

* A vállalkozások többsége valószínűleg a III. korlátozási kategóriába fog tartozni, azaz 10 m3/óra alatti vagy nem távmért felhasználási hely. Ha önnél nem digitális a gázóra, nem távmért felhasználó, vagyis a III. kategóriába tartozik. Segítségül, ami a mennyiséget illeti: napi ~50 m3, azaz ~2,1 m3/óra gázt fogyaszt egy kb. 1.000 főt foglalkoztató gépgyártó cég.

Miről kell nyilatkozni?

Ezt a kormányrendelet melléklete tartalmazza:

A vállalkozás beazonosításhoz szükséges adatokon túl a következőket kell megadni:

 • – kijelölt kapcsolattartóra vonatkozó adatok;
 • – annak a kivételnek a megjelölése, amelybe a vállalkozás tartozik. Ha nincs ilyen kivétel, nem kell bejelölni, ha van, az erre vonatkozó adatokat kell megadni (a kivételhez tartozó kapacitás vagy napi mennyiség, engedély száma, ha van, annak lejárata);
 • – ha van engedélye arra, hogy a korlátozást ne a mindenki számára meghatározott 4 óra alatt, hanem azt követően, legfeljebb azonban 72 órával hajtsa végre, az erre vonatkozó adatokat.

Az új szabályok szerint a korábbi sok kategória helyett a további differenciálás alapját a korlátozási kivételek adják, melyek sorrendben az alábbiak:

1. kivétel: “azon fennmaradó földgázteljesítmények, amelyek a technológiai károsodás elkerüléséhez, temperáláshoz szükségesek, II. kategória esetén legfeljebb 530 kWh/nap, III. kategória esetén 105 kWh/nap teljesítménnyel,”

(Ezen kivételnél például olyan technológiák, gyártási folyamatok értendők, amelyeknél a gyártási folyamat leállítása, illetve újraindítása több napot vesz igénybe, például nagyüzemi kemencék.)

2. kivétel: “a Hivatal által hatósági bizonyítvánnyal igazolt, nemzetgazdasági szempontból stratégiai jelentőségű felhasználói teljesítmények a kijelölést megalapozó tevékenység ellátásának fenntartásához szükséges mértékig,”

(Ezek a kivételek a nemzetgazdasági szempontból stratégiai jelentőségű felhasználói teljesítmények – a kivételekhez tartozó hatósági bizonyítványt a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) állította ki. Amennyiben még nem rendelkezik ilyen bizonyítvánnyal, akkor a MEKH témafelelőseit a foldgazfelugyelet@mekh.hu címen lehet megkeresni a konkrét céges kérdés/igény kapcsán.)

3. kivétel: “védett felhasználók közül az oktatási és közigazgatási szolgáltatók, azaz a Get. 3 § 75. pont f)-i) alpontja szerinti felhasználási hely teljesítményei, beleértve a távhőtermelő oktatási és a közigazgatási szolgáltatók részére termelt teljesítményeit is, amelyek nem tartoznak az 5. kivételbe,”

(Ezek a kivételek a védett felhasználók közül az oktatási és közigazgatási szolgáltatók – vállalkozókat nagyon kis mértékben érintheti – pl. magánóvoda.)

4. kivétel: “olyan földgázteljesítmények, amelyek korlátozása jelentős környezeti károkozással vagy egészségügyi kockázattal járna, továbbá a környezetet súlyosan veszélyeztető anyagnak a szabadba kerülését eredményezné, a veszélyeztetettség elkerüléséhez szükséges földgázvételezés mértékéig, továbbá az alapvető országos energiainfrastruktúrák üzemeltetéséhez kapcsolódó rendszerüzemeltetők földgázteljesítményei, a közellátást biztosító felhasználók földgázteljesítményei a rendszerüzemeltetéshez, illetve a közellátáshoz szükséges mértékig, valamint vészhelyzetben alapvető szolgáltatásokat végző felhasználók és a különleges jogrendben kijelölt vagy honvédelmi feladatok ellátására kijelölt felhasználók földgázteljesítményei,”

(Ezek olyan földgázteljesítmények, amelyek korlátozása jelentős környezeti károkozással vagy egészségügyi kockázattal járna; alapvető országos energiainfrastruktúrák üzemeltetéséhez kapcsolódó rendszerüzemeltetők földgázteljesítményei; vészhelyzetben alapvető szolgáltatásokat végző felhasználók, honvédelmi feladatok ellátására kijelölt felhasználók ez a kivétel nem érinti a vállalkozások széles körét. Az érintett az érintettség okán illetékes hatóság pl. környezetvédelmi hatóság, katasztrófavédelem hatósági bizonyítványával tudja igazolni a kivételhez tartozását.)

5. kivétel: “a Get 3. § 76. pontjában meghatározott szolidaritási alapon védett felhasználók, melyek esetében elsősorban biztonsági földgázkészlet felhasználásával, illetve utolsó lehetőségként szolidaritási intézkedés igénybevételével kell az igényt kielégíteni,” Ez gyakorlatban a lakosság és egyéb alapvető szociális szolgáltatók csoportját jelenti.

6. kivétel: “vészhelyzet és szolidaritási intézkedés alkalmazása esetén a kritikus jelentőségű gázüzemű erőművek az ellátásuk biztonságához szükséges teljesítmények mértékéig, ha az erőmű gázellátásának hiánya súlyos károkat okozna a villamosenergia-rendszer működésében, vagy akadályozná a földgáztermelést vagy az együttműködő földgázrendszer működését.”

(Ezek tehát a kritikus jelentőségű gázüzemű erőművek, amelyek szintén a vállalkozások elenyésző hányadát érintik.)

A kivételekbe tartozásról a felhasználónak nyilatkozatot kell tennie, valamint azt hatósági bizonyítvánnyal, vagy a besorolás jogosultságát igazoló egyéb dokumentummal igazolnia kell. A kivételben csak az igazoló dokumentumban meghatározott földgázteljesítmény szerepelhet.

Fontos, hogy egyedi kérelemmel emelhető az 1. kivételben a II. korlátozási kategóriára megállapított temperálási mennyiség, mely nagyobb telephelyek esetén valóban szükséges lehet. A kivételekről részletesebb információt a rendelet 13-14. paragrafusában olvashatnak.

2023. szeptember közepi adatok alapján a hazai gáztárolók töltöttsége 93 %, ami Magyarország esetében a teljes fogyasztás 60 %-hoz közelít. A rendelkezésre álló információk alapján tehát nem várható a közeljövőben a gázfogyasztás korlátozása. A fent leírtak azt a célt szolgálják, hogy egy, a 2022. évhez hasonló helyzetben a korlátozottan rendelkezésre álló gázmennyiség a közérdek mentén kerüljön felhasználásra.

Várhatóan minden gázkereskedő a szerződéses partnereit nyilatkozattételre fogja felhívni a határidő lejárta előtt. A nyilatkozathoz kapcsolódó tájékoztatás kidolgozása jelenleg is folyik. Ez alapján valószínűleg minden nyilatkozattételre köteles, nem lakossági fogyasztót megkeres a gázkereskedője, hogy a nyilatkozatot határidőben megtegye, mivel a nyilatkozat várhatóan a gázkereskedővel kötött szerződések kötelező eleme lesz. 

Tudnivalók a kivételek igazolásáról

A rendelet 14. § paragrafusa rendelkezik a szükséges igazolásokról az egyes kivételi kategóriákkal kapcsolatban.

A MEKH által kiállítandó igazolásokról:

Ahol a törvény a Hivatal (MEKH) által kiadott hatósági bizonyítvány szükségességére hivatkozik, ott a Hivatal közlése alapján a kérelmeket a megszokott csatornákon a (pl. cégkapuról hivatali kapura küldve az általános űrlap formanyomtatványon) lehet benyújtani a Hivatal részére. A kérelem elbírálásához csatolni szükséges a releváns információkat tartalmazó mellékleteket és az eljárásidíj megfizetéséről szóló igazolást. (Ennek mértéke jelenleg az 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet 6. § (2) bekezdés szerinti átalány igazgatási szolgáltatási díj fizetendő az 1. mellékletben nem nevesített eljárások esetén 10.000 Ft.) Az általános űrlap itt érhető el.

Az ÜKSZ-ben meghatározott igazolásokhoz (3. és 5. kivételek):

A Hivatal tájékoztatása szerint mivel az ÜKSZ-ben meghatározott igazolás részletszabályai nem kerültek kidolgozásra, így javasolják az intézményvezető által kiállítani az igazolást, amely tartalmazza az alábbiakat:

“Igazolás, mely szerint a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről szóló 399/2023. (VIII. 24.) Korm. rendelet  14. § (4) bekezdése alapján a [3.] kivételhez kell sorolni a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 3. § 75. pontja szerinti alapvető szociális szolgáltatók közül a Get. 3. § 75. pont f) alpontja szerinti felhasználási hely teljesítményét, a [39N0000000000000X] POD azonosítójú felhasználót [Teljes név, címe], mivel intézményük egy [óvoda, iskola, bölcsöde] így az nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti köznevelési intézmény.”
OM azonosítónk: 123456

Szociális ágazati azonosítónk: S022222

Dátum, aláírás, pecsét

A kivételek igazolási módjairól:

 1. kivétel: az előírt alanyi jogon járó tempereáláshoz szükséges földgázmennyiség (2. kategória esetén 530 kWh/nap, 3. kategória esetén 105 kWh/nap) feletti tempereálási igény esetén az adott vállalkozás műszaki felügyeletét ellátó hatóság felhasználó telephelye szerint illetékes helyi szervéhez szükséges fordulni az egyedi kérelemmel. Az esetlegesen kiadott hatósági bizonyítvány érvényessége egy év.
 2. kivétel: a Hivatal (MEKH) által kiadott hatósági bizonyítvány szükséges. “A Hivatal a felhasználó egyedi, indokolt kérelmére jár el.” 1. § (5) alapján ezen kivétel alá sorolhatók az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos földgázteljesítmények is.
 3. kivétel: a felhasználó nyilatkozata és a felügyeletet ellátó miniszter által jóváhagyott, ÜKSZ-ben meghatározott igazolás alapján sorolhatók ide felhasználók.
 4. kivétel: ha
  • “a korlátozás végrehajtása jelentős környezeti károkozással járna, környezetszennyezést, illetve környezetveszélyeztetést okozna, az emberi életet vagy egészséget veszélyeztetné, és azt a felhasználó kérelmére a telephelye szerint illetékes környezetvédelmi hatóság hatósági bizonyítvánnyal igazolja”
  • “a korlátozás a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény IV. fejezet hatálya alá tartozó veszélyes üzemben olyan veszélyes anyagokkal kapcsolatos eseményt, súlyos balesetet okozhat, amely az emberi egészséget, a környezetet, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyezteti, a felhasználó kérelmére, amennyiben a veszélyes üzem alapfeladata biztonságos ellátásához a gázellátás szükségességét az illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság hatósági bizonyítvánnyal igazolja”
  • “az alapvető országos energiainfrastruktúrák üzemeltetéséhez szükséges teljesítmények mértékéről a rendszerüzemeltető, földgáztermelő nyilatkozik
  • “a közellátást biztosító felhasználó nyilatkozik az olyan közszükségletet kielégítő folyamatos szolgáltatást biztosító közellátás esetében, amely az azt igénybevevők által egyedileg nem, hanem össztársadalmi szinten szervezett módon biztosítható, a közellátás biztosításához szükséges teljesítmény mértékéről”
  • “a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerinti veszélyhelyzet esetében a felhasználó alapvető szolgáltatásokat végez, amit a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter igazol
  • “a különleges jogrendben vagy a honvédelmi feladatok végrehajtására gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettségre kijelölt felhasználókra vonatkozó igazolást a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló törvény szerint az igénybevételi hatóság állítja ki”
 5. kivétel:
  • lakosság részéről nincs szükség igazolásra, ezt az érintett rendszerüzemeltető elvégzi
  • “a Get. 3. § 76. pont b) alpontja szerinti alapvető szociális szolgáltatókat, a felhasználó, felhasználási hely teljesítményeit, a szociális szolgáltató nyilatkozata és az érintett miniszter által kiállított, ÜKSZ-ben részletezett igazolás, dokumentum alapján”
  • “a Get. 3. § 76. pont c) alpontja szerinti távhőtermelőt, felhasználónként, felhasználási helyenként, a 15. § (12) bekezdésben foglaltakra tekintettel a távhőszolgáltató által meghatározott kategóriára eső szolidaritási alapon védett éves hőigénynek megfelelő földgázfelhasználási arány figyelembevételével, a távhőszolgáltató nyilatkozata alapján”
 6. kivétel: “A felhasználó, felhasználási hely, teljesítmény 6. kivételbe sorolásához a Hivatal által kiállított hatósági bizonyítvány szükséges, amit a Hivatal a 13. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott esetekben az érintett szállítási rendszerüzemeltető vagy a villamosenergia-piaci átvitelirendszer-üzemeltető által benyújtott, indokolt kérelme alapján állít ki.”

Forrás:

Melléklet: