Üdvözöljük a

GINOP-1.2.3-8.3.4-16 - Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében

honlapján!

-

GINOP-1.2.3-8.3.4-16 - Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében

Szerző: Dera | 2017. január 12.

Pályázat célja:

Jelen Felhívás célja, hogy vissza nem térítendő támogatás és visszatérítendő pénzügyi eszköz támogatásként kedvezményes kamatozású kölcsön együttes biztosítása révén segítse a szabad vállalkozási zónák területén kívül a feldolgozóipari ágazatban és a szabad vállalkozási zónák területén a fenti tevékenységi korlátozás nélkül, a fejleszteni kívánó KKV-k olyan kapacitásbővítő beruházásait, amelyek pénzügyi szempontból életképesek, jövedelemtermelők, képesek kitermelni a forráshoz jutás költségeit is, ugyanakkor a pénzpiacokon egyáltalán, vagy nem kellő mennyiségben jutnak finanszírozási forráshoz. A támogatott beruházásnak olyan kapacitásbővítést kell eredményeznie, amelyre tényleges piaci igény mutatkozik, illetve javítja a technológiai felkészültséget, versenyképességet és erőforrás-hatékonyságot.

A támogatások révén csökkenteni kívánjuk az alacsony versenyképességű, korszerűtlen eszközparkkal és infrastruktúrával, tőkehiánnyal küzdő KKV-k számát.

Jelen Felhívás keretében legalább 10%-os saját forrással, egyszerűsített eljárással, egyablakos rendszerben igényelhető vissza nem térítendő támogatás valamint kölcsön.

A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön egyidejű igénybevétele kötelező. A vissza nem térítendő támogatás mellett jelen konstrukció a piacinál jóval kedvezőbb feltételeket kínáló kölcsönt is biztosít. A KKV-k fejlesztése érdekében eszközbeszerzésre, infrastrukturális és ingatlan-beruházásra, valamint információs technológia-fejlesztésre lehet támogatást igényelni.

 

Pályázók köre:

Jelen Felhívás keretében támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:

a. amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele,

b. amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt,

c. amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év árbevétele, egyéni vállalkozók esetén az adóalapba beszámított bevétele minimum 15 millió Ft volt,

d. amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni cégek, egyéni vállalkozók, szövetkezetek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

 

Jogi forma szerint:

a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,

b) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek

c) szövetkezetek

 

Gazdálkodási formakód szerint:

a. 113 Korlátolt felelősségű társaság

b. 114 Részvénytársaság

c. 116 Közkereseti társaság

d. 117 Betéti társaság

e. 124 Agrárgazdasági szövetkezet

f. 141 Európai részvénytársaság (SE)

g. 142 Európai szövetkezet (SCE)

h. 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

i. 228 Egyéni cég

j. 231 Egyéni vállalkozó

 

Támogatható tevékenységek:

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:

a.) A fejlesztendő tevékenység végzéséhez szükséges, új eszköz beszerzése a Felhívás 5. számú mellékletében szereplő Vámtarifa Szám (VTSZ) lista szerint

b.) A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, illetve a termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, épületgépészeti beruházások végrehajtása

c.) A fejlesztendő tevékenység végzéséhez szükséges információs technológia-fejlesztés, új informatikai eszközök és szoftverek (hardver, szoftver) beszerzése a Felhívás 5. és 6. számú mellékletében szereplő VTSZ és TESZOR lista és amennyiben releváns a Felhívás 10. számú melléklete szerint

d.) Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések

e.) A kötelező tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó tevékenységek

 

Önállóan támogatható tevékenységek:

Önállóan az előbbi felsorolás a.) pontjában meghatározott tevékenységek támogathatóak.

Az ebben meghatározott tevékenységekhez kapcsolódó költségeknek együttesen legalább a projekt összköltségének 20%-át el kell érniük.

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

A b.) - d.) pontban meghatározott tevékenységek önállóan nem, támogathatók.

A d.) pontjában meghatározott tevékenységekhez kapcsolódó költségek együttesen legfeljebb a projekt összköltségének 10%-át érhetik el.

Az e.) pontban meghatározott tevékenységekhez kapcsolódó költségek együttesen legfeljebb a projekt összköltségének 0,5%-át érhetik el.

A Felhívás keretében beszerzendő információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó új szoftverek és a kapcsolódó költségeik legfeljebb a projekt összköltségének 15%-át érhetik el.

 

Kötelezően megvalósítandó önállóan nem támogatható tevékenységek:

Az e.) pontban meghatározott tevékenységek önállóan nem támogathatók, de kötelezően megvalósítandók, és csak a támogatói döntést követően kezdhetőek meg.

 

Támogatás mértéke és összege:

Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

A vissza nem térítendő támogatás formája: visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás).

A Felhívás keretében nyújtott kölcsön kedvezményes kamatozású, éven túli kölcsönnek minősül.

A kölcsön devizaneme HUF.

 

A kölcsön kondíciói

Kamat

2 % / év

Kezelési költség

Nem kerül felszámításra

Rendelkezésre tartási jutalék

Nem kerül felszámításra

Előtörlesztési díj

Nem kerül felszámításra

Szerződésmódosítási díj

Nem kerül felszámításra

Késedelmi kamat

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:48 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamat

Egyéb költségek

A hitelkérelem bírálatával, a Kölcsönszerződés megkötésével és módosításával, valamint a kölcsön folyósításával összefüggésben nem számítható fel díj, kivéve az, amely harmadik felet illet (pl. értékbecslői, közjegyzői díj).

A követelésbehajtás költségei felszámíthatók.

A Kölcsön a Kedvezményezett által előtörleszthető anélkül, hogy az a Kölcsön kondícióinak romlását, vagy terheinek, költségeinek növekedését eredményezné.

A kölcsön futamideje

a.)    Új ingatlan beruházás, felújítás esetén a szerződéskötéstől számított maximum 15 év

b.)    Immateriális javak beszerzése esetén a szerződéskötéstől számított maximum 5 év

c.)    Új eszköz beszerzése esetén az eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig.

A feltüntetett futamidők a lehetséges türelmi és/vagy rendelkezésre tartási időt is tartalmazzák.

A fenti eszközök kombinációja esetén a futamidőt a leghosszabb amortizációs idővel rendelkező eszközhöz tartozó maximális futamidőhöz mérten szükséges meghatározni úgy, hogy a futamidő a szerződéskötéstől számítva maximum 15 év lehet.

Rendelkezésre tartási idő

A projekt fizikai befejezésétől számított legfeljebb 12 hónap, de nem lehet több, mint a Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 30 hónap.

Türelmi idő

A rendelkezésre tartás végétől számított maximum 6 hónap, de maximum a kölcsönszerződés megkötésétől számított 36 hónap.

Előtörlesztés

A kölcsön a Kedvezményezett által a Projekt Fenntartási Időszakának lejáratát követően előtörleszthető anélkül, hogy az a kölcsön kondícióinak romlását, vagy terheinek, költségeinek növekedését eredményezné.

 

Jelen Felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége – a kölcsön, a vissza nem térítendő támogatás és önerő együttesen – legfeljebb 300 millió Ft lehet, de nem lehet több, mint a támogatást igénylőnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év árbevételének kétszerese.

 

A támogatás mértéke, összege

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 50.000.000 Ft.

b) Az igényelhető kölcsön: minimum 10.000.000 Ft, maximum 145.000.000 Ft.

c) Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét.

d) A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható költségének 30%-a lehet.

e) Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl.: támogatott hitelből) állhat. A saját forrás minimálisan elvárt mértéke a projekt elszámolható költségének legalább 10%-a.

f) A kölcsön támogatástartalmának számítása „Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet II. melléklet B) pontjában foglalt képlet, és a Támogatásokat Vizsgáló Iroda honlapján (http://tvi.kormany.hu/) közzétett referencia alapkamatláb alapján számított egyéni referencia kamatláb felhasználásával történik.

g) Az igényelhető vissza nem térítendő és a kölcsön együttes támogatástartalma összesen nem haladhatja meg a hatályos kormányrendeletben szereplő maximumokat.

 

Benyújtási határidő:

Jelen felhívás keretében támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 31-től 2019. január 31-ig lehetséges.

a) A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltőprogramon keresztül.

b) A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttesen, közös támogatási kérelem benyújtásával igényelhető.